Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Prawo szkolne

 1. Statut
 2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

 1. Procedury dotyczące spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych.
 3. Procedura rozpoczynania i zakończenia zajęć.
 4. Procedura polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 5. Procedura obiegu informacji.
 6. Procedura przyjmowania oraz rozpatrywania skarg.
 7. Procedury udostępniania dokumentacji szkolnej.
 8. Procedura wyboru programów nauczania i podręczników.
 9. Procedury prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
 10. Procedury uczestniczenia uczniów w zajęciach religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie.
 11. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego oraz drugiego języka nowożytnego.
 12. Procedura postępowania w  sytuacji nieobecności  ucznia  na  zajęciach.
 13. Procedura kontaktów z rodzicami.
 14. Regulamin dyżurów nauczycieli.
 15. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 16. Regulamin świetlicy szkolnej.
 17. Regulamin dowozu i odwozu uczniów.
 18. Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym
 19. Zasady postępowania w zakresie opieki nad uczniami.
 20. Regulamin biblioteki szkolnej.
 21. Regulamin wycieczek szkolnych.
 22. Zasady przebywania w szkole osób niebędących pracownikami szkoły.
 23. Procedury postępowania pedagoga i psychologa szkolnego.
 24. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 25. Regulamin elektronicznego protokołowania zebrań rady pedagogicznej.
 26. Regulamin ewidencjonowania i udostępniania podręczników.
 27. Zasady zachowania uczniów.
 28. Instrukcja na wypadek ataku terrorystycznego
 29. Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Marszałka Piłsudskiego 12.
 30. Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Staszica 17
 31. Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53.
 32. Regulamin naboru na stanowisko urzędnicze – pobierz plik docx 37 KB, pobierz plik pdf 288 KB
 33. Regulamin dyżuru wakacyjnego – pobierz plik docx 25 KB, pobierz plik pdf 176 KB
Skip to content