Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Dokonano przeglądu deklaracji dostępności w dniu 31.03.2024r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

  • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,

  • Dla informacji brak właściwej relacji,

  • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,

  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • niektóre multimedia dostępne na stronie internetowej zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Fryt, info@sp2leczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81-531-55-93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna

 1. W budynku znajduje się 5 wejść. Jest podjazd dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, al. Marszałka Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna

  1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.

  1. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.

  1. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  1. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  1. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

  1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  1. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  1. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2021r. – pobierz plik docx 34KBpobierz plik pdf 107KB

Skip to content