RODO

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Zarządzeniem Nr 04-2020-2021 z dnia 25.09.2020 r. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Joannę Rycaj, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl, tel. 575 001 799


Załącznik nr 1 Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (adres: ul. Szkolna  53, 21-010 Łęczna, adres e-mail: info@sp2leczna.pl, numer telefonu: 81 531 55 93).
 2. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: ADAM WALCZUK tel. 535-883-007, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
  – do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
  – prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania;
  – prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Państwa dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna – zleceniobiorca – pobierz plik docx 20KBpobierz plik pdf 56KB

Klauzula informacyjna – kontrahent umowa – pobierz plik docx 19KBpobierz plik pdf 44KB

Klauzula informacyjna – uczeń – pobierz plik docx 14KBpobierz plik pdf 53KB

Skip to content