Oddział przedszkolny

Pływalnia kryta
Wejście ogólnodostępne
Poniedziałek
1800- 1845 (dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Wtorek
2000 -  2045 (dla dorosłych)
Środa
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045 (dla dorosłych)
Czwartek
2000-  2045(dla dorosłych)
Piątek
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Sobota
700- 745dla dorosłych)
Bilet ulgowy- 6 zł,
Bilet normalny- 9 zł

Licznik odwiedzin
Dzisiaj305
Wizyt w miesiącu4269
Wszystkie311597

Regulaminy

NASZE ZASADY

w świetlicy

  1. kulturalnie i z szacunkiem odnosimy się do rówieśników  i osób dorosłych
  2. zachowujemy się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność szkolną
  3. służymy pomocą młodszym lub jej potrzebującym
  4. przestrzegamy zasad bezpieczeństwa

w szkole i poza nią

  1. dbamy o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia
  2. respektujemy polecenia  nauczycieli
  3. przyjaźnie odnosimy się do świata przyrody
 

Regulamin

REGULAMIN  ŚWIETLICY SZKOLNEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

im. Tadeusza  Kościuszki

w Łęcznej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Zgodnie z § 31 „Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej”, dla uczniów Szkoły Podstawowej organizuje się świetlicę szkolną.

§2

 

Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej . Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

§ 3

Środki finansowe na funkcjonowanie świetlicy szkolnej stanowią część składową planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

 

II.   CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 

§ 4

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości,

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie zajęć ma na celu rozwijanie zainteresowań, zamiłowań   i uzdolnień,

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3) pomoc w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i odrabianiu prac domowych,  organizowanie pomocy w nauce,

4) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,

5) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higienicznych oraz troski                     o zachowanie zdrowia,

6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,

7) organizowanie  i czuwanie nad właściwą realizacją dowozów szkolnych

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę możliwości  z placówkami upowszechniania kultury, sportu, rekreacji,

8) współpraca z wychowawcami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo -   wychowawczych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęczna

 

III.  ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 

§ 5

1.Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej .

2.Kwalifikacja wychowanków świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do dnia 15 kwietnia. Karta zgłoszenia dziecka zawiera podstawowe dane  o sytuacji rodzinnej ucznia oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy.

2. Decyzję w sprawie kwalifikacji uczniów do grupy wychowawczej podejmuje zespół wychowawczy na swoim wrześniowym posiedzeniu.

3. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do grupy wychowawczej świetlicy mają uczniowie klas I-III, w tym dzieci rodziców pracujących, którzy ze względu na czas swojej pracy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki przed i/lub po lekcjach, a także uczniowie z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnych, wielodzietnych, dotkniętych patologią społeczną i/lub trudną sytuacją życiową.

4. O decyzji , o której mowa w § 9 ust. 4 rodzic (opiekun prawny) powinien być powiadomiony w terminie do 7 dni od daty podjęcia decyzji, z tym, że w przypadku decyzji odmownej powiadomienie musi mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie decyzji oraz informacje o warunkach składania odwołania od tej decyzji.

5. Z zajęć świetlicy korzystają również  uczniowie, którzy:

1) dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym,

2) mają przerwę w zajęciach wynikających z planu lekcji lub w wyniku nieobecności w szkole nauczyciela przedmiotu, jeśli nie ma możliwości zapewnienia zastępstwa,

3) w wyjątkowych przypadkach muszą przebywać w szkole ze względu   na czas pracy ich rodziców (opiekunów),

4) wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

 

5.Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających rozpoczynających zajęcia lekcyjne na później niż na1 godzinie lub kończących zajęcia przed godz. 1300 jest obowiązkowy.

 

6. Świetlica szkolna czynna jest w dni, w które odbywają się zajęcia szkolne: dydaktyczne lub  opiekuńczo- wychowawcze,  w godzinach wynikających z deklarowanych potrzeb uczniów, w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej 53.

 

7. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb szkoły i środowiska.

 

8. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.

 

9. Grupa wychowawcza liczy do 25 uczniów.

 

10. W razie utworzenia jednej grupy wychowawczej, liczba jej uczestników nie powinna być niższa niż 15.

 

11.  Przy tworzeniu grup wychowawczych , w miarę możliwości, należy uwzględnić:

1) wiek uczniów (podział na etapy edukacyjne),

2) uczęszczanie do tej samej klasy.

 

12. Oferta  kół i zespołów świetlicowych uzależniona jest od potrzeb uczniów i środowiska.

 

6. Przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

1) Dzieci zapisane do  świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów  z sali świetlicowej.

2)  Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły  a nie zgłosiło się  do świetlicy.

3)  Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dzieci   w świetlicy.

4) Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie (upoważnienie jest zawarte w Karcie Zgłoszenia Dziecka). Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

5)   Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

• samodzielnego wyjścia dziecka do domu

• odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun lub osoby wpisane do Karty

6 ) Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.   W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom .

 

IV.  WYCHOWANKOWIE SĄ WSPÓŁGOSPODARZAMI ŚWIETLICY

§ 6

1. Wychowanek ma prawo do:

1) właściwego zorganizowania opieki,

2) życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań,

4) opieki wychowawczej i zapewniania warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza ich terenem,

5) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną   i psychiczną,

6) korzystania z pomocy nauczycieli – wychowawców świetlicy    w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,

7) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

8) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy pamiętając o jego poszanowaniu,

2. Wychowanek jest zobowiązany do:

1) współpracy w zakresie wychowania i terapii,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia,

3) pomagania słabszym,

4) troski o wspólne dobro, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,

5) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

6) regularnego i obowiązkowego uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,

7) nienagannego i kulturalnego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów,

8) dbania o czystość osobistą,

9) poszanowania sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń,

10) podczas oczekiwania na autobus uczniowie przestrzegają Regulaminu Dowozu.

 

§ 7

Każdy uczestnik świetlicy może być nagrodzony za wzorowe zachowanie i aktywną pracę w świetlicy szkolnej:

1)      pochwałą ustną,

2)      pochwałą w obecności grupy

3)      listem  gratulacyjnym  do rodziców

4)       listem gratulacyjnym do  wychowawcy klasy i wnioskiem o podwyższenie oceny ze sprawowania

5)       dyplomem,

6)       nagrodą rzeczową (książka, maskotka, itp.).

 

 

§ 8

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszenie Regulaminu   dla uczestników świetlicy szkolnej przewidziane są następujące kary:

1) upomnienie ustne,

2) ostrzeżenie w obecności grupy,

3) powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy lub wicedyrektora o złym zachowaniu,

4) wnioskowanie do wychowawcy klasy o obniżenie oceny ze sprawowania

 

 

V.  ORGANY ŚWIETLICY

§ 9

Organami świetlicy są:

1) Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

2) Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

3) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

 

VI.   PRACOWNICY

§ 10

1. W świetlicy zatrudnieni są :pracownicy pedagogiczni.

2. Pracownikami pedagogicznymi są: nauczyciele – wychowawcy  świetlicy.

3. Wszyscy pracownicy świetlicy podlegają wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

4. Zakresy obowiązków pracowników świetlicy ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

 

VII.   WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY

§ 11

1. Świetlica szkolna ma stałe pomieszczenia w budynku szkolnym.

2. Świetlica wyposażona jest w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację wolnego czasu dziecka    a zwłaszcza:

1) sprzęt audiowizualny i multimedialny.

2) przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych,

3) czasopisma, książki, materiały, gry do zajęć technicznych i towarzyskich,

4) przybory i materiały do zajęć manualnych.

3. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie

4. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony.

 

 

 

 

IX.   DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 

§ 12

1. Świetlica szkolna pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z:

a) „Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.”

b) „Szkolnym Programem Profilaktyki  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej”,

3. Świetlica funkcjonuje zgodnie z „Tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych” ustalonym na dany rok szkolny

 

§ 13

1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.

2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

 

§ 14

W świetlicy prowadzona jest dokumentacja pedagogiczna obejmująca w szczególności:

1) dziennik zajęć wychowawczych (jeden dla każdej grupy),

2) „Roczny plan pracy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.”,

3) roczne lub semestralne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej     w grupach wychowawczych

z podziałem na miesiące i tygodnie),

4) miesięczne plany pracy poszczególnych grup wychowawczych,

5) regulaminy wewnętrzne świetlicy,

6) sprawozdania okresowe (dwa razy w roku jako podsumowanie pracy semestralnej) dołączone do „Księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.”,

7) harmonogramy podejmowanych przez świetlicę działań.

 

 

X.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów oraz poinformować  ich rodziców  o możliwości zapoznania się z niniejszym Regulaminem będącym  w dokumentacji świetlicy.

 

§ 16

W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor.

 

 

 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OPIEKI NAD UCZNIAMI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

 

I. Rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych

 

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy od godz. 6.30.

2. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

3. Uczniowie klas IV-VI mogą przebywać w bibliotece szkolnej – przed i po zakończeniu lekcji – tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy (w uzasadnionych przypadkach i złożeniu stosownej prośby od rodziców).

4. Od 7.30 do 7.45 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury  na piętrach.

5. Uczniowie klas I-III są odbierani bezpośrednio od rodziców i całą klasą przechodzą do sali lekcyjnej.

6. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.

7. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I-III odbierają swoje dzieci zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych, jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy to rodzice zgłaszają odbiór nauczycielowi świetlicy.

8. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogący osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie lub osobiście) kto  w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły. Zgłaszają tę sytuację wychowawcy klasy oraz (jeśli dziecko korzysta ze świetlicy) także nauczycielowi świetlicy.

9. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas I-III sprowadzani są do szatni przez nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję.

 

II. Przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci uczęszczających do świetlicy

 

1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia dzieci na lekcje ze  świetlicy szkolnej.

2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel np. religii, j. angielskiego, jest on zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia uczniów.

3. Po przekazaniu uczniów przez wychowawcę klasy (lub przed przekazaniem uczniów wychowawcy klasy) nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci.

4. W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany zostawić nauczycielom świetlicy  pisemną informację o zaistniałej zmianie.

IV. Postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn

 

1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci nie zapisane do  świetlicy szkolnej, mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grup nie przekracza 25 uczniów.

2. Jeżeli uczeń skończył zajęcia to nauczyciel mający ostatnią lekcję jest zobowiązany zapewnić opiekę do momentu przyjścia rodziców.

3. Jeżeli nauczyciel skończył lekcje z daną klasą, a ma jeszcze zajęcia dydaktyczne, wówczas przyprowadza dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane dziecka. Następnie kontaktuje się z rodzicami dziecka i powiadamia ich o pozostawieniu go pod opieką świetlicy.

4. Uczniowie przyprowadzeni do  świetlicy ewidencjonowani są w „Rejestrze dzieci nie zapisanych do świetlicy”, a pozostających pod jej opieką w szczególnych przypadkach.

5. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez rodziców.

6. Dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej, mogą pozostać pod jej opieką w godzinach jej pracy.

7. Dzieci z klas IV-VI są objęte opieką pedagogiczną przez nauczycieli bibliotekarzy.

III. Przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 

1. Dzieci zapisane do  świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów  z sali świetlicowej.

2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły             a nie zgłosiło się  do świetlicy.

3. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dzieci              w świetlicy.

4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie (upoważnienie jest zawarte w Karcie Zgłoszenia Dziecka).

Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

5.   Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

• samodzielnego wyjścia dziecka do domu

• odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun lub osoby wpisane do Karty

7. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

8. Rodzice dzieci odebranych ze świetlicy po godzinach zakończenia zajęć zobowiązani są            do napisania wyjaśnienia oraz wpisania się do rejestru dzieci nieodebranych.

 

Oświadczenia świetlicy

Oświadczenie

Oświadczam,  że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko

.......................................................................... ucznia/ uczennicy klasy …………………………………..

(imię i nazwisko dziecka )

świetlicy szkolnej o godzinie …………………………….............................................................................

(godziny i ewentualnie dni samodzielnego wyjścia)

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu.

Łęczna, dnia …………………………     ………………………………………………...

(czytelny podpis rodzica)

 

 

 

 

Upoważnienie

Ja ………………………………………… upoważniam do odbioru  ze świetlicy szkolnej

(imię i nazwisko rodzica)

mojego dziecka …………………………..………………………………ucznia klasy……….

(imię i nazwisko dziecka)

w dniu ….............................…..następujące  osoby:

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

 

Rejestr dzieci nie zapisanych do świetlicy

 

Data

Godziny

przebywania

 

Imię i nazwisko

dziecka

 

Klasa

 

Powód

przebywania

dziecka

 

Podpis

nauczyciela

/rodzica

 

Podpis

wychowawcy

świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sukcesy szkoły

Obiady szkolne
WPŁATY  ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM !!!
wpłaty w PKO BP Oddział nr 1 ul. Szkolna 6
BEZ PROWIZJI.
Wpłaty tylko od 1.12.2017r. !!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OBIADY  GRUDZIEŃ
uczeń - 48zł
pracownik - 113,60 zł

Edukacja ekologiczna

Szkoła korzysta ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań

z zakresu edukacji ekologicznej

i urządzania terenów zieleni