Wnioski o dofinansowanie

Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

 • Dyrektor
 • Rady Oddziałowe Rodziców (Trójki Klasowe)
 • Rada Pedagogiczna (wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole)
 • Samorząd Uczniowski

We wniosku trzeba określić cel wydatków (konkurs, pomoc, zakup sprzętu, organizacja imprezy itp.), czas (termin) oraz podać osobę odpowiedzialną za realizację celu (zadania) i osobę odpowiedzialną za rozliczenie wniosku.

Wnioski (zgodne z podanym niżej wzorem) powinny wpłynąć na minimum 5 dni roboczych przed realizacją zadania (celu), a w przypadku imprez cyklicznych, na co najmniej 10 dni roboczych. Można je wysłać na adres rrsp2leczna@wp.pl lub składać w sekretariacie szkoły.

>>>WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU RADY<<<

Po otrzymaniu środków, osoba odpowiedzialna za rozliczenie, gromadzi faktury, opisuje je z tyłu i przekazuje do Rady w celu ich zapłaty. Czas realizacji tych faktur przez Radę Rodziców wynosi około 5 dni roboczych. Prosimy o dłuższe terminy płatności (minimum 14 dni a w szczególnych przypadkach 7 dni). Faktury gotówkowe będą rozliczane gotówką.

Dane do Faktury:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna

(Dane do faktury podajemy bez NIP-u, ponieważ został on zlikwidowany w 2016 roku)

Zgromadzone środki Rada Rodziców może wydatkować na:

 • Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.
 • Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym.
 • Dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych.
 • Dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • Sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych.
 • Częściowe dofinansowanie wycieczek klasowych.
 • Zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów.
 • Zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego.
 • Zakup prasy i periodyków na wyposażenie pracowni przedmiotowych.
 • Zakup środków czystości, środków pierwszej pomocy do szkolnych apteczek.
 • Zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego.
 • Remonty i naprawy sprzętu szkolnego.
 • Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości.
 • Podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców.
 • Dofinansowanie działalności statutowej szkoły.
Skip to content