Szkolne Zawody Pływackie dla klas I-VIII

Zapraszamy do udziału w Szkolnych Zawodach Pływackich dla klas I-VIII, które odbędą się w dniu 12.06.2024r. na pływalni Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej ul. Szkolna 53.

Regulamin:

1. Organizatorzy:

Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy pływania, ratownicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

2. Miejsce i termin zawodów:

12.06.2024r. – pływalnia Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej ul. Szkolna 53

3. Cele:

– popularyzacja pływania jako sposobu spędzania wolnego czasu,

– dbanie o właściwą sylwetkę,

– integracja między pływakami,

– sprawdzian umiejętności zawodników,

– popularyzacja zdrowego stylu życia.

4. Zasady uczestnictwa:

Prawo startu w zawodach mają wszyscy uczniowie kl. I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej. Do udziału w zawodach wymagana jest pisemna zgoda rodziców, którą należy złożyć do 07.06.2024r. do nauczycieli wychowania fizycznego, pływania oraz ratowników. Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie nie będą przyjmowane!!!

5. Kategorie wiekowe:

Dziewczęta i chłopcy:

Klasy I (możliwość płynięcia z przyborem np. deska, makaron) – 25 metrów stylem dowolnym,

Klasy II (możliwość płynięcia z przyborem np. deska, makaron) – 25 metrów stylem dowolnym,

Klasy III – 25 metrów stylem dowolnym,

Klasy IV – 25 metrów stylem dowolnym,

Klasy V – 25 metrów stylem dowolnym,

Klasy VI – 25 metrów stylem dowolnym,

Klasy VII – 25 metrów stylem dowolnym,

Klasy VIII – 25 metrów stylem dowolnym,

6. Program zawodów:

Klasy I – III 8.30 – 9.30

9.30 – 10.00 wręczenie nagród

Klasy IV – VIII 10.00 – 11.00

11.00 – 11.30 wręczenie nagród

7. Nagrody:

– medale za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej,

– dyplomy.

8. Przepisy techniczne

Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m / 5 torów. Zawody są rozgrywane

seriami na czas (pomiar elektroniczny) z podziałem na kategorie wiekowe. O przyznaniu miejsca decyduje uzyskany rezultat czasowy.  Dekoracje odbędą się w trakcie zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.

9. Postanowienia końcowe:

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie zawodów oraz zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji wyników.

 Uczestników zawodów obowiązuje regulamin krytej pływalni. Zgłoszenie/zgoda zawodników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatem. (załącznik nr1 )

10. Wejście do szatni:

Wejście do szatni nastąpi po uprzednim potwierdzeniu obecności przybyłych zawodów.

Załącznik nr 1 – zgoda

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH SPORTOWYCH

 My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka

———————————————————————————————————-
imię i nazwisko dziecka /klasa/data urodzenia

w Szkolnych Zawodach Pływackich dla klas I-VIII, które odbędą się w dniu 12.06.2024 w Łęcznej godz. 8.15 klasy I-III, godz. 09.45 klasy IV-VIII. Zbiórka Pływalnia SP2

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w szkolnych zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej  oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 …….…………………             ……………..….………………           …..……………………

miejscowość i data                   podpis rodzica/ców /opiekuna/ów         telefon kontaktowy

Skip to content