Moja rodzina jest wyjątkowa

W dniach 30 kwiecień – 1 czerwiec 2024 nasza szkoła włącza się do aktywnego udziału w Kampanii społecznej „Rodzina bez przemocy”.

Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej  oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Łęcznej. Koordynatorem Kampanii na terenie szkoły jest pedagog p. Renata Budzyńska.

W ramach pierwszych działań zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie na filmik pt. „Moja rodzina jest wyjątkowa”. Czas trwania konkursu – do 31 maja 2024. Szczegółowy regulamin poniżej.

Prace konkursowe wraz z załącznikami (zał. nr 1- metryka i zał. nr 2 – oświadczenie) należy przesłać do dnia 31 maja 2024 r. drogą elektroniczną lub dostarczyć na nośniku:

 • do pedagoga szkolnego p. Renaty Budzyńskiej ul. Szkolna 53, email: renatabudzynska@sp2leczna.pl , lub
 • do psychologa szkolnego p. Karoliny Marchlewskiej ul. Piłsudskiego 12, e-mali: karolinamarchlewska@sp2leczna.pl albo bezpośrednio na adres:
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Łęcznej, ul. Jaśminowa 4 , 21-010 Łęczna, z dopiskiem Konkurs nagraj filmik „Moja rodzina jest wyjątkowa”.

Zapraszamy

REGULAMIN KONKURSU  NAGRAJ FILMIK PT:

„MOJA RODZINA JEST WYJATKOWA”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie Nagraj Filmik „Moja rodzina jest wyjątkowa”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorami Konkursu jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Łęcznej, z siedzibą przy ul. Jaśminowej 4, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2
Cele Konkursu

Promowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podnoszenie świadomości dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy domowej, a także zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, promowanie rodziny poprzez ukazanie jej wyjątkowości.

§ 3
Adresaci Konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łęczna.

§ 4
Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Łęczna.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pliku drogą mailową, osobiście lub pocztą tradycyjną na nośniku USB z nagranym filmikiem, który trwa max. 60 sekund w formacie MP4.
 3. Przesłany film powinien zawierać dane osoby nagrywającej i telefon kontaktowy.
 4. Uczestnicy przygotowują pracę samodzielnie, inspirowaną własnymi obserwacjami i poglądami na temat zapobiegania, przeciwdziałania przemocy domowej.
 5. Przed publikacją filmu uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do koordynatora konkursu (Pani Anny Sikory – pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej) wypełnioną metryczkę → załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 6. Każdy uczestnik może nagrać jeden filmik, który należy opatrzeć metryką → załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 8. Uczestnicy Konkursu, którzy nie ukończyli 18 roku życia, obowiązani są wraz pracą konkursową do przesłania podpisanego przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) oświadczenia → załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
 9. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
 10. Prace bez metryki i oświadczenia nie będą brane pod uwagę.
 11. Organizator z tytułu eksploatacji pracy konkursowej na wszelkich polach eksploatacji nie będzie uzyskiwał z tego tytułu żadnych zysków.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie Konkursu.
 13. Prace konkursowe wraz z załącznikami (zał. nr 1- metryka i zał. nr 2 – oświadczenie) należy przesłać do dnia 31 maj 2024 r. droga elektroniczną lub dostarczyć osobiście (liczy się data wpływu pracy do MOPS w Łęcznej) na adres:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Łęcznej,

ul. Jaśminowa 4 , 21-010 Łęczna,

z dopiskiem: Konkurs nagraj filmik „Moja rodzina jest wyjątkowa”

§ 5
Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jasny przekaz oraz jakość wykonania.
 3. Nagrody przysługują za zajęcie I, II i III miejsca. Organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają pozytywną cząstkową ocenę z zachowania w placówce oświatowej.
 5. terminie i sposobie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
 6. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

§ 6
Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza że:
 2. przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do pracy zgłaszanej w konkursie,
 3. przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw autorskich.
 4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanej pracy na następujących polach eksploatacji: umieszczanie nagranego filmu lub jego części na Facebook, Youtube w ramach działań promujących kampanię oraz przeciwdziałających przemocy domowej.
 5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatną publikację pracy na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych przez Organizatora w ramach działań promujących Kampanię.
 6. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania zwycięską pracą na ww. polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy – zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa nabyły.
 7. Każdy uczestnik Konkursu wyraża niniejszym zgodę na: umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora: Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Łęcznej przy ul. Jaśminowej 4 (21-010 Łęczna) i przetwarzanie ich, w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz dalszego wykorzystania prac na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE l z 2016r,.Nr L119/1 ze zm.

§ 7
Uwagi końcowe

 1. Prace nadesłane na Konkurs pozostają własnością Organizatora.
 2. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Informacji na temat Konkursu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej pod nr tel. 81/ 53 15 531, osoby do kontaktu: Pani Wioleta Dowierciał oraz Pani Anna Sikora.
 5. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej, pok. 112 oraz na stronie internetowej: www.mops.leczna.pl.

Załączniki do regulaminu:

załącznik nr 1 metryka – pobierz plik docx 102 KB, pobierz plik pdf 151 KB

załącznik nr 2 oświadczenie – pobierz plik docx 77 KB, pobierz plik pdf 201 KB

załącznik nr 3 klauzyla informacyjna – pobierz plik docx 16 KB, pobierz plik pdf 161 KB

wyświetlacz telefonu z młodymi osobami, w tle te same osoby, po bokach informacje o kampanii
Skip to content