Wiosna oczami dziecka

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat z placówek Państwowych (oddziały przedszkolne, przedszkola) do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu Plastyczno-Technicznego „Wiosna Oczami Dziecka” na szczeblu powiatowym, organizowanego przez: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej – Oddział Przedszkolny ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna, pod patronatem honorowym Starosty Łęczyńskiego.

Termin dostarczenia prac konkursowych do 17.06.24. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.06.24r.

Data i miejsce wręczenia nagród: 20.06.2024r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej -Oddział Przedszkolny, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna. Z osobami, które nie będą mogły uczestniczyć podczas wręczenia nagród, zostanie ustalony termin ich dostarczenia.

Koordynatorzy: D. Łucjan, A. Mudy

darialucjan@sp2leczna.pl

annamudy@sp2leczna.pl

Miejsce dostarczenia prac: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej – Oddział Przedszkolny, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna.

CELE KONKURSU:

 • Promowanie aktywności plastycznej jako formy ekspresji dziecka;
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody;
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w krajobrazie, charakterystycznych dla wiosny;
 • Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.

ZASADY KONKURSU:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat;
 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej wiosennego pejzażu inspirowanego obserwacją przyrody;
 • Forma pracy – technika przestrzenna lub płaska;
 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka, samodzielność;
 • Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 5 prac;
 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (ZAŁĄCZNIK 1), zawierającą (imię i nazwisko dziecka, wiek autora, nazwa i adres placówki, numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana);
 • Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna (ZAŁĄCZNIK 2);
 • Prace dostarczone bez załączników (załącznik 1 i 2) nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu;
 • Termin nadsyłania prac: do 17.06.2024 r. – rozstrzygnięcie 18.06.2024 r.;
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora;
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, dla nauczycieli pod kierunkiem których powstały prace – podziękowania;
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody i dyplomy zostaną wręczone osobiście uczestnikom konkursu w Szkole Podstawowej nr 2 w dniu 20.06.2024r. bądź w razie nieobecności laureatów zostaną dostarczone do placówek osobiście.
 • Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora;
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 zwanym RODO;
 • Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych przez organizatora oraz na publiczne wykorzystanie wizerunku dla potrzeb konkursu i informowania o nim.

Koordynator konkursu: Daria Łucjan, Anna Mudy

ZAŁĄCZNIK 1. METRYCZKA

Imię i Nazwisko Dziecka:…………………………………………………………………………………………….…………

Wiek dziecka:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres placówki:……………………………………………………………………………………………..…………. 

Nr tel. do placówki:……………………………………………………………………………………………..…………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca:………………………..

ZAŁĄCZNIK 2.

Zgoda rodzica/opiekuna ……………………., dn. …………..

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………..

( imię/imiona i nazwisko dziecka )

Podczas konkursu, którego organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć: (proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]- brak w danej pozycji zaznaczenia pola

[ ] TAK lub [ ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody)

[ ] TAK lub [ ] NIE – na stronie internetowej organizatora

[ ] TAK lub [ ] NIE – na tablicach ściennych w pomieszczeniach organizatora

[ ] TAK lub [ ] NIE – w folderach wydanych przez organizatora  prowadzonych przez organizatora.

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego  na przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z organizacją konkursu plastycznego.

Ja niżej podpisana/-ny oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka: ………..………….…………………………………..(imię i nazwisko dziecka) do celów związanych z organizacją i udziałem w powiatowym konkursie plastycznym pt.: „Wiosna oczami dziecka“. Konkurs organizowany jest przez Szkoła Podstawowa nr 2  im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej. W/w szkoła będzie administratorem podanych danych w ramach konkursu.

Data(podpis rodziców/opiekunów prawnych):………………………………………………………………………………………..

Skip to content