SCWEW

Nasza szkoła od lipca 2021 roku bierze udział nowatorskim „Pilotażowym wdrożeniu modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” – projekcie zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na jego mocy powstało w Polsce 16 tzw. Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – wysoko wyspecjalizowanych zespołów działających w placówkach specjalnych prowadzących działalność edukacyjną dla ponad 100 przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z całej Polski.

Inicjatywa ta jest nowym rozwiązaniem w systemie edukacji w Polsce. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji włączającej dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W każdej bowiem szkole są grupy uczniów, którzy czasowo lub na stałe wymagają indywidualnego podejścia.

Projekt przewiduje bardzo szerokie wsparcie m.in. dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mieli wiele okazji do podnoszenia kompetencji i umiejętności wspomagających pracę dydaktyczną i wychowawczą. Wśród wielu form doskonalenia zaproponowanych szkołom w ramach SCWEWów znajdują się m.in.: warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, superwizje edukacyjne, zajęcia otwarte, mentoring, sieci współpracy i samokształcenia, doradztwo i konsultacje ze specjalistami dla rodziców oraz wsparcie szkół w prowadzeniu kształcenia na odległość.

SP nr 2 w Łęcznej znajduje się pod opieką SCWEWu utworzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku. Szkolnym koordynatorem projektu jest wicedyrektor Małgorzata Rodziewicz.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców szkoły.

Zmiany współczesnego świata postawiły przed edukacją nowe wyzwania zmierzające do budowania i ukształtowania społeczeństwa włączającego, w którym każdy człowiek ma warunki do rozwoju indywidualnego potencjału. W tym celu podejmowane są różne inicjatywy (polityczne, legislacyjne, edukacyjne) mające zapewnić równy dostęp i równe szanse dla wszystkich osób uczących się.

U podstaw edukacji włączającej leży przekonanie, że skoro system edukacji jest wspólną, społeczną i obywatelską wartością, powinien służyć w równej mierze wszystkim  – tym w pełni sprawnym i z niepełnosprawnościami, uzdolnionym i mającym trudności w uczeniu się, tak jak i tym przybywającym do szkoły/przedszkola zza granicy. W każdej placówce edukacyjnej są przecież uczniowie przewlekle chorzy, mający zaburzenia emocjonalne, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, orzeczenia o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego czy też uczniowie, którzy doświadczyli sytuacji traumatycznych i kryzysowych. W związku ze wzrostem ich liczby w systemie edukacji w kształceniu ogólnodostępnym* szkoły zobowiązane są m.in. do:

 • tworzenia warunków efektywnego kształcenia dla wszystkich uczniów,
 • zapewnienia postępów w nabywaniu kompetencji kluczowych oraz wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową.

Sukces edukacji włączającej zależy zatem w dużej mierze od postaw dyrektorów, nauczycieli, specjalistów i innych pracowników szkół/przedszkoli ogólnodostępnych. To ich przekonania, relacje i wartości (tj. np. akceptacja i szacunek dla różnorodności, otwartość czy współpraca) kształtują klimat sprzyjający stwarzaniu optymalnych warunków dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Gotowość na nowe wyzwania, wypracowanie modelu wsparcia i zwiększanie kompetencji nauczycieli w tym zakresie to najistotniejsze czynniki rozwijające potencjał szkół i przedszkoli ogólnodostępnych w kontekście odpowiadania na zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci.

Więcej informacji na ten temat:

Katarzyna Szczepkowska: „Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019. – pobierz plik pdf 2,93MB

Publikacja porusza zagadnienia tj.:

 1. Szanse i wyzwania edukacji włączającej
 2. Praca w zróżnicowanej klasie (nauczanie zróżnicowane)
 3. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie i szkole
 4. Współpraca różnych środowisk na rzecz inkluzji

* Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że liczba uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach/przedszkolach ogólnodostępnych stale rośnie. W roku szkolnym 2019/2020 wyniosła 67%, co oznacza, że wzrosła o 4% w stosunku do roku 2018/2019 (63%) i aż o 13% w stosunku do roku 2013/2014 (58,8%).

W ramach Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w naszej szkole działa Punkt konsultacyjny. W jego ramach rodzicom i nauczycielom klas I-III koordynator projektu udziela konsultacji w zakresie specjalistycznego wsparcia.

Dyżur w listopadzie:

Poniedziałek:  08, 15 i 22 listopada w godz.: 13.00-15.00

W ramach Punktu można uzyskać między innymi wsparcie i poradę w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i identyfikacji obszarów wsparcia.

W Punkcie odbywa się planowanie i organizacja działań wspierających rodziców i nauczycieli oraz podejmowane są działania interwencyjne we współpracy z podmiotami działającymi lokalnie na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Innowacyjnym założeniem nowego modelu edukacji, zwanej edukacją włączającą, jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami nauczycieli i specjalistów placówek specjalnych z nauczycielami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Wspólna wymiana doświadczeń służy poszukiwaniu i przyjmowaniu jak najlepszych rozwiązań, które mają zapewnić każdemu dziecku sukcesy rozwojowe i edukacyjne na miarę jego możliwości. Dlatego też działania podjęte w ramach SCWEW-u w łęczyńskiej „Dwójce” wzmacniały kompetencje nauczycieli oraz rodziców. Koncentrowały się także na diagnozach uczniów z problemami rozwojowymi oraz edukacyjnymi przeprowadzonymi przez lekarzy specjalistów cieszących się niekwestionowaną renomą w środowisku medycznym, akademickim i nauczycielskim.

1. Wsparcie nauczycieli:

 • 3 godziny szkolenia z zakresu nowego narzędzia diagnostycznego zw. ABAS z prof. Wojciechem Otrębskim dla chętnych nauczycieli
 • 3 godziny konsultacji grupowych z dr Katarzyną Patyk-Wieczorek dla zespołów nauczycieli uczących w kl. Ic, IIId i VIId
 • 3 godziny indywidualnych konsultacji dla wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z dyrektor SP Specjalnej nr 26 w Lublinie Bożenną Kowalik z zakresu „Metod i form pracy z uczniem w klasie zróżnicowanej”
 • 2 godziny zbiorowej konsultacji z Agnieszką Pilch z zakresu „Komunikacji alternatywnej”

2. Bezpłatne, grupowe i indywidualne konsultacje z ekspertami i specjalistami SCWEW dla rodziców i uczniów:

 • 3-godzinna konsultacja grupowa dla 15 rodziców uczniów o SPE z dyrektor Bożenną Kowalik
 • konsultacja logopedyczna dla 5 uczniów z prof. Kazimierą Krakowiak
 • konsultacja dla 2 uczniów u prof. dr Janusza Kockiego, genetyka, pediatrę
 • wsparcie rodziców 3 uczniów przez prof. dr Wiolettę Tuszyńską-Bogucką, psychologa
 • konsultacja psychiatryczna dla 3 uczniów u dr Bożeny Śpili

3. Złożenie zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny w zakresie mającej powstać wypożyczalni SCWEW:

 • rozpoznanie potrzeb nauczycieli szkoły,
 • przekazanie do SCWEW-u listy 37 wskazanych przez nauczycieli pomocy, głównie specjalistycznego oprogramowania do zajęć.

4. Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli w ramach Punktu Konsultacyjnego

5. Organizacja 10 lekcji otwartych:

 • wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną

Specjaliści i eksperci udzielający szkole wsparcia:

Prof. Janusz Kocki (Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) – genetyk kliniczny, pediatra, zajmujący się m.in.: chorobami wieku rozwojowego dzieci i młodzieży, dziecięcym autyzmem, zaburzeniami wzrastania i rozwoju, profilaktyką chorób genetycznych, nowotworami uwarunkowanymi dziedziczne, wrodzonymi wadami rozwojowymi

Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka (Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor i pracownik WSEI) – psycholog o szerokiej specjalizacji, niegdyś kierownik Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie

Prof. Kazimiera Krakowiak – profesor nauk społecznych, dr hab. nauk humanistycznych, językoznawca, specjalistka w dziedzinie logopedii, audiofonologii, surdopedagogiki i językoznawstwa stosowanego

Dr Katarzyna Patyk-Wieczorek –  adiunkt na Wydziale Nauk o Człowieku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, fundatorka i założycielka Fundacji „ASDreamer”, diagnosta, terapeutka i oligofrenopedagog, specjalistka od usprawniania osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

Dr Anna Prokopiak – adiunkt Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie, prezes Fundacji „Alpha”, specjalistka zajmująca się potencjałem rozwojowy osób ze spektrum autyzmu, wspieraniem środowiska wychowawczego osób ze spektrum autyzmu i autonomia osób z niepełnosprawnością 

Bożenna Kowalik – dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, w której uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz autyzmem, pedagog z ponad 40-letnim stażem pracy zawodowej

Agnieszka Pilch – wicedyrektorka Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, oligofrenopedagog, specjalista AAC z 26-letnim stażem pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, zwłaszcza z dziećmi mającymi trudności w porozumiewaniu się, były prezes Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”. Wykładowca i organizator konferencji, warsztatów i szkoleń o tematyce związanej z AAC

W Punktcie konsultacyjnym wspomagamy rodziców i nauczycieli w pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

Dyżur koordynatora ds. edukacji włączającej w szkole w lutym:

Poniedziałki: 14 i 21 lutego, godz. 13.00-15.00

Dzięki działalności Punktu udaje się pokierować rodziców do instytucji wspierających rodzinę,
a także opracować strategię pomocy dziecku (w tym ustalić terminarz wizyt u lekarzy specjalistów tj. lekarz psychiatra, genetyk, neurolog, psycholog).

W punkcie konsultacyjnym wspomagamy rodziców i nauczycieli w pracy z uczniem
o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Dyżur koordynatora ds. edukacji włączającej w szkole w marcu:


Poniedziałki: 07 i 14 marca, godz. 13.00-15.00

Tylko w styczniu i lutym odbyło się 11 zaplanowanych i bezpłatnych konsultacji z lekarzem psychiatrą, dr Bożeną Śpilą, oraz 3 bezpłatne konsultacje z prof. Kockim, genetykiem. Badania zaowocowały nowymi orzeczeniami, podjęciem pogłębionych badań genetycznych w przypadku 2 uczniów, w 2 przypadkach farmakoterapią, wskazaniami do dalszej diagnostyki i kontynuowania badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dzięki działalności Punktu udaje się pokierować rodziców do instytucji wspierających rodzinę,
a także opracować strategię pomocy dziecku (w tym ustalić terminarz wizyt u lekarzy specjalistów tj. lekarz psychiatra, genetyk, neurolog, psycholog).

Zakończył się I etap projektu(wrzesień – grudzień 2021), który zaowocował m.in.: nowymi kompetencjami nauczycieli, wiedzą z zakresu edukacji włączającej, metod i form pracy z dziećmi
o różnych potrzebach rozwojowych, sposobów interpretacji opinii i orzeczeń, organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wsparciem rodziców (również w sytuacjach kryzysowych), bezpłatnymi konsultacjami lekarskimi dla dzieci wymagających specjalistycznej
i pogłębione diagnozy, przeprowadzeniem 15 lekcji otwartych.

W kolejnym etapie projektu (styczeń-marzec 2022) czekają na nas nowe wyzwania, choć nadal praktykowane będą: lekcje otwarte, szkolenia dla rady pedagogicznej, porady w ramach Punktu konsultacyjnego, konsultacje z ekspertami  z zakresu terapii behawioralnej, pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, systemów motywacyjnych oraz dostosowań w pracy
z uczniami o SPE. Zaplanowano także specjalistyczne konsultacje lekarskie dla dzieci  (tym razem: psychiatryczne, neurologiczne, genetyczne) i  tzw. superwizje edukacyjne.

W styczniu zainicjowano także działalność Grupy Wsparcia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie, która zrzesza 34 nauczycieli z 8 placówek partnerskich.

Wsparciem zostaną objęci wszyscy zainteresowani doskonaleniem nauczyciele, chętni do współpracy i szukający pomocy rodzice oraz kadra kierownicza szkoły.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły,

Serdecznie zapraszamy na inaugurację kampanii społecznej „Włączanie łączy, nie dzieli”,
która odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej im. 100-leczia Niepodległości Polski w Kalinówce.

Zapraszamy tym bardziej, że panel dyskusyjny z prof. J. Kockim i dr Anną Prokopiak poprowadzi Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej Pani Małgorzata Rodziewicz.

Kadra Specjalistycznego Centrum

Wspierania Edukacji Włączającej w Świdniku

W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości w Kalinówce zainaugurowano kampanię społeczną „Włączanie łączy, nie dzieli”, adresowaną do wszystkich tych osób, którym los dzieci o szczególnych potrzebach nie jest obcy. W każdej szkole, przedszkolu czy żłobku uczą się bowiem dzieci utalentowane, z chorobami przewlekłymi, dzieci z kłopotami emocjonalnymi, mające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej czy dzieci przybywające do nas zza granicy. Wymagają one szczególnego, troskliwego podejścia i fachowej, często bardzo specjalistycznej pomocy, aby mogły się dobrze i harmonijnie rozwijać.

I właśnie tej tematyce poświęcono spotkanie organizowane przez SCWEW w Świdniku, na które przybyli liczni goście: przedstawiciele zarządu powiatu świdnickiego, Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Świdnickiego, radni powiatu lubelskiego, dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych ze SCWEW instytucji, włodarze i przedstawiciele gmin. Swoją obecnością zaszczycił także Pan Leszek Włodarski, Burmistrz Łęcznej, Dorota Makara – Naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Łęczyńskiego, a także Grażyna Paterek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej i Dariusz Szafranek – Dyrektor MOW i lider SCWEW w Podgłębokiem.

Kampania była świetnią okazją do promocji naszej szkoły, która z tej okazji przygotowała stoisko, na którym wyeksponowano ciekawe rozwiązania
i pomoce stosowane w pracy z dziećmi o różnych potrzebach. „Dwójkę” reprezentowały nauczycielki współorganizujące kształcenie i wicedyrektor Małgorzata Rodziewicz, autorka hasła kampanii, która poprowadziła jej II część, czyli panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniom i finansowaniu edukacji włączającej oraz codziennym problemom rodziców i nauczycieli. W dyskusji udział wzięli m.in.: prof. Jerzy Kocki, dr hab. Anna Prokopiak, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Romuald Gumienniak, Barbara Grzesiak – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Dariusz Szałaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Równolegle zaproszeni na uroczystość rodzice i uczniowie, także z naszej szkoły, bawili się pod okiem animatorów, biorąc udział w zabawach sportowych, karaoke, dyskotece i innych atrakcjach, których zwieńczeniem był poczęstunek i drobny prezent ufundowany z okazji Dnia Dziecka.

Grupa Wsparcia dla nauczycieli współorganizujacych ze szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW

W II okresie roku szkolnego 2021/2022 w ramach wsparcia SCWEW, w wyniku zdiagnozowania potrzeb nauczycieli nie tylko łęczyńskiej „Dwójki”, ale i pozostałych beneficjentów projektu, powołano do życia Grupę wsparcia dla nauczycieli współorganizujących edukację włączającą na terenie każdej placówki, która bierze udział w pilotażu. Pomysł, który zrodził się w listopadzie 2021 roku, w styczniu 2022 roku spotkał się z przychylnością Ośrodka Rozwoju Edukacji czuwającego nad prawidłowością realizacji projektu.

Początkowo Grupa miała nieformalny charakter i wspierała się przy pomocy popularnych komunikatorów internetowych, dopiero później nadano jej bardziej formalny charakter. Specjaliści z rożnych placówek udzielali sobie wsparcia w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami, dążąc do zwiększania skuteczności własnych działań i dbania o dobrostan każdego ucznia, korzystając z Messengera. Dziś nad nauczycielami współorganizującymi czuwa prof. KUL – dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, która pełni rolę mentora nauczycieli. Organizacją spotkań, wymiany informacji zajmuje się Elżbieta Ścibior, nauczyciel dyplomowany SOSW w Świdniku. I to właśnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza stał się nauczycielskim centrum wsparcia – to tu właśnie raz w miesiącu odbywają się stacjonarne spotkania Grupy wsparcia, spotkanie drugie ma zawsze formę online.

„Sfera dzielenia się”, moduł „Wiem więcej” oraz „Pytania na jutro”, czyli organizacyjny szkielet każdego spotkania, obfitował w liczne szkolne opowieści dotyczące codziennych, bardzo złożonych problemów we współpracy z uczniami wymagającymi wsparcia, często niełatwej współpracy z rodzicami, bezustannych poszukiwań sposobów na współpracę z nauczycielami przedmiotów i innymi specjalistami pracującymi w przedszkolach i szkołach. Okazało się, że w każdej szkole różni nauczyciele i specjaliści stosują różne metody pracy z uczniami – od pełnej wsparcia, stałej obecności, do jej maksymalnego ograniczania w celu budowania wspólnoty uczniów, traktujących po koleżeńsku ucznia z niepełnosprawnością czy specjalnymi potrzebami. Różne były także modele współpracy z nauczycielami i innymi specjalistami – od tych akcentujących niezależność i autonomię – do innych, promujących współpracę na każdym etapie budowania lekcji.

Każde ze spotkań uświadamia jedną z prawd oczywistych: sukces włączania zależy w dużej mierze od postaw nauczycieli w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami, od ich poglądów na temat różnic w klasach oraz ich gotowości do skutecznego radzenia sobie z tymi różnicami. To prawdziwe wyzwanie, ponieważ obliguje nauczycieli do tworzenia w szkole właściwej atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji, wspierania procesu uczenia się każdego ucznia w jego indywidualnym tempie, organizowania systemu rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów, elastycznego podejścia do nauczania w zakresie treści programowych i metod pracy, oceniania postępów ucznia w celu budowania motywacji i wspierania jego rozwoju oraz budowania partnerskich relacji z rodzicami.

W Punkcie konsultacyjnym wspomagamy rodziców i nauczycieli w pracy z uczniem
o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Dyżur koordynatora ds. edukacji włączającej w szkole we wrześniu:

07.09.2022 r. (środa) – 13:00-15:00

13.09.2022 r. (wtorek) – 15:00-16:00

21.09.2022 r. (środa) – 14:00-15:00

27.09.2022 r. (wtorek) – 14:00-15:00

Nasza szkoła rozpoczyna drugi rok udziału w nowatorskim „Pilotażowym wdrożeniu modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji włączającej dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez wsparcie m.in. dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mieli wiele okazji do podnoszenia kompetencji i umiejętności wspomagających pracę dydaktyczną i wychowawczą. Wśród wielu form doskonalenia zaproponowanych szkołom w ramach SCWEWów znajdują się m.in.: warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, superwizje edukacyjne, zajęcia otwarte, mentoring, sieci współpracy i samokształcenia, doradztwo i konsultacje ze specjalistami dla rodziców oraz wsparcie szkół w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców szkoły.

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do obejrzenia filmu informacyjnego o pilotażowym projekcie SCWEW realizowanym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Proponujemy też zapoznanie się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej  o zrealizowanych zadaniach w ramach pilotażowego projektu SCWEW w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej we wrześniu 2022 r.

Link do strony urzędu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej już drugi rok szkolny korzysta ze wsparcia SCWEW w Świdniku. Odbywają się koleżeńskie lekcje otwarte, lekcje pokazowe
i modelowe. Nauczycielei rodzice korzystają ze szkoleń, a specjaliści uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia. Dużą pomocą jest możliwość korzystania przez nauczycieli, rodziców i uczniów
z konsultacji i superwizji z ekspertami SCWEW.
Nowym przedsięwzięciem było zorganizowanie wielopokoleniowego spotkania mikołajkowego w Świdniku z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej wraz z rodzinami.


Zapraszamy nauczycieli i rodziców, którzy mają potrzebę skorzystaniaz pomocy specjalistów, na konsultacje z koordynatorem realizacji projektu,w celu ustalenia potrzeb i możliwych form wsparcia dla uczniówo specjalnych potrzebach edukacyjnych.


W tym miesiącu punkt konsultacyjny będzie czynny 12.12.2022 r. w godz. 14:00-15:00 w sali nr II/11 na drugim piętrze budynku przy ul. Szkolnej 53.

7 grudnia 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. H. Sienkiewicza w Świdniku rozstrzygnięto  konkurs plastyczny dla uczniów  i wychowanków placówek objętych wsparciem SCWEW w Świdniku pt.: „Mówię więc jestem”.  Adresatami prac byli uczniowie i wychowankowie placówek objętych wsparciem SCWEW. Konkurs miał na celu:

– Propagowanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

– Wzbudzanie poczucia empatii dla osób z problemami w porozumiewania się

– Promowanie pozytywnego wizerunku osób posługujących się AAC

– Kształtowanie i pogłębianie kreatywności, uzdolnień wyobraźni i wrażliwości artystycznej uczniów

– Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami wyrazu.

          Oceniono 51 prac zgłoszonych do konkursu. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Świdnicki – Łukasz Reszka. Jury wyłoniło 11 nagrodzonych prac w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola i zespoły rewalidacyjno-wychowawcze oraz uczniowie szkół podstawowych. Ponadto przyznano nagrodę specjalną dyrektora SOSW w Świdniku oraz nagrodę specjalną Starosty Świdnickiego. W konkursie zostały nagrodzone prace następujących uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej:

– Nagrodę Specjalną Starosty Świdnickiego – Łukasza Reszki otrzymał Łukasz Kowalik.

– W kategorii: przedszkola i zespoły rewalidacyjno-wychowawcze przyznano nagrody Jagodzie Figiel i Julii Gap.

– W kategorii: uczniowie szkół podstawowych przyznano nagrody Blance Iwanickiej i Joannie Brodzisz.

         W czasie szkolnych „Jasełek” Pani Dyrektor Małgorzata Fryt oraz koordynująca realizację projektu SCWEW Pani Teresa Baruk pogratulowały uczniom sukcesu oraz wręczyły uczniom nagrody.

Działania SCWEW w ramach VII etapu projektu

Rozpoczął się VII etap realizacji w szkole pilotażowego projektu SCWEW. W dalszym ciągu uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mogli korzystać z różnych form pomocy w ramach realizacji edukacji włączającej. Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i rodziców, konsultacje oraz  superwizje
z ekspertami i specjalistami dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W dalszym ciągu nauczyciele będą mogli dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami w ramach koleżeńskich lekcji pokazowych.
W czasie realizacji VII etapu projektu będzie działał punkt konsultacyjny w budynku przy ulicy Szkolnej 53 w sali II/11. W czasie dyżuru można porozmawiać z koordynatorem i zaplanować działania w ramach pomocy uczniowi i jego rodzicom oraz nauczycielom:

31.01.2023 r. – 14:00-15:00
09.02.2023 r. – 14:00-15:00
14.03.2023 r. -14:00-15:00

Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat założeń projektu i dotychczasowych działań pod linkiem: 

https://leczna.pl/aktualnosci/szkola-2ka-korzysta-z-uczestnictwa-w-scwew6010/

Od 1 września 2021 r. szkoła otrzymuje wsparcie w ramach pilotażu projektu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca w Świdniku. Oferowana pomoc realizowana jest w różnych formach tj. szkolenia, lekcje koleżeńskie, konsultacje, superwizje. Ze wsparcia skorzystali już wszyscy nauczyciele, ale też uczniowie i rodzice.

7 lutego 2023 r. (wtorek) odbędzie się w szkole „Dzień  otwarty SCWEW”. Nauczyciele będą mogli dzielić się swoim doświadczeniem w czasie lekcji koleżeńskiej oraz podczas konsultacji z koordynatorem, natomiast rodzice skorzystają z porad eksperta SCWEW. Zaplanowano też spotkanie pracowników szkoły w ramach działań interwencyjnych.

Od 14:00-15:00 w sali II/11 na II piętrze budynku przy ulicy Szkolnej 53 w punkcie konsultacyjnym nauczyciele i rodzice mogą porozmawiać z koordynatorem projektu o trudnościach, z którymi się borykają. Wspólnie łatwiej będzie poszukać możliwych rozwiązań problemu.

Od godziny 11:00 w holu budynku przy ulicy Szkolnej 53 nowoczesny sprzęt specjalistyczny i pomoce dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych zaprezentuje OWiT w Świdniku. Zapraszamy rodziców i dziadków naszych uczniów oraz nauczycieli do obejrzenia wystawianego sprzętu oraz posłuchania udzielanej instrukcji obsługi. Prezentowany sprzęt po wypożyczeniu może stanowić znaczną pomoc w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

Skończył się VII etap realizacji w szkole pilotażowego projektu SCWEW. W dalszym ciągu uczniowie, rodzice i nauczyciele korzystali z różnych form pomocy w ramach realizacji edukacji włączającej. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli i rodziców, konsultacje oraz  superwizje z ekspertami i specjalistami dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacje z koordynatorem. Nauczyciele dzielili się swoim doświadczeniem i umiejętnościami w ramach koleżeńskich lekcji pokazowych.
     W marcu została przeprowadzona ankieta skierowana do nauczycieli i rodziców, mająca na celu określenie korzyści z uczestnictwa w projekcie dla szkoły i nauczycieli oraz rodziców i uczniów.

     Nauczyciele podkreślili możliwość nowego spojrzenia na trudności, z jakimi borykają się uczniowie oraz możliwość superwizji i konsultacji z ekspertami w zakresie dostosowania metod i form pracy w klasie zróżnicowanej oraz wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jako dużą pomoc wskazali też pokazowe lekcje koleżeńskie, dzięki którym wzbogacili swoje doświadczenie i warsztat pracy. Różne formy współpracy spowodowały nawiązanie bliższych relacji między kadrą pedagogiczną szkoły. Odbyte szkolenia natomiast przełożyły się na uatrakcyjnienie zajęć.

      Rodzice docenili możliwość konsultacji specjalistycznych w zakresie diagnozy własnego dziecka. Ważna okazała się pomoc w zrozumieniu problemów i potrzeb dziecka uzyskana w czasie superwizji i konsultacji z ekspertami. Pomocne okazały się  wskazówki, jak postępować w trudnych sytuacjach.

     Od kwietnia rozpocznie się ostatni, już VIII, etapu projektu. Podobnie jak w poprzednich etapach realizowane będą różne formy wsparcia. Nadal będzie działał punkt konsultacyjny w budynku przy ul. Szkolnej 53 w sali II/11. W czasie dyżuru można będzie porozmawiać z koordynatorem i zaplanować działania mające na celu wsparcie uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Terminy zostaną podane na początku kwietnia na stronie szkoły w zakładce SCWEW.

    Rozpoczął się ostatni etap realizacji pilotażowego projektu SCWEW. Nadal będą odbywały się konsultacje i superwizje z ekspertami i koordynatorem, będzie działała grupa wsparcia dla nauczycieli wspomagających. Nauczyciele będą dzielili się swoim doświadczeniem w postaci lekcji koleżeńskich.
    Zachęcamy nauczycieli i rodziców do skorzystania z oferowanych form wsparcia.

Dyżur koordynatora ds. edukacji włączającej w szkole w VIII etapie projektu
(sala II/11, ul. Szkolna 53):

25.04.2023 r. – 15:00-16:00

16.05.2023 r. – 15:00-16:00

01.06.2023 r. – 15:00-16:00

Konsultacje z ekspertami dla nauczycieli w SOSW Świdnik:

11.05.2023 – 13.00-18.00.
09.05.2023 – 13.30 -18.30
13.06.2023 – 13:30-18.30
02.06.2023 – 11.00-14.00 
20.06.2023 – 13.00-15.00

1. Superwizje dla rodziców z ekspertem Panią Anną Prokopiak w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku, ul. Norwida 4:

26.04.2023 – 11:00-15:00  
25.05.2023 – 14:00-18:00
13.06.2023 – 12:00-18:00

2. Konsultacje z ekspertami (M. Nowosad, M. Guellard, M. Żyłowska) dla nauczycieli
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku, ul. Norwida 4:

08.05.2023 – 13:00-18:00
10.05.2023 – 13:30-18:30
22.05.2023 – 13:30-18:30
13.06.2023 – 13:00-15:00
06.06.2023 – 11:00-14:00

3.  Grupa wsparcia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie:

18.04.2023 – 17:00-19:00 – zdalnie
25.04.2023 – 17:00-19:00 – SOSW w Świdniku
15.05.2023 – 17:00-19:00 – zdalnie
30.05.2023 – 17:00-19:00 – SOSW w Świdniku
06.06.2023 – 17:00-19:00 – zdalnie
13.06.2023 – 17:00-19:00 – zdalnie 

4. Dyżur koordynatora w punkcie konsultacyjnym – SP2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, sala II/11

25.04.2023 r. – 15:00-16:00

16.05.2023 r. – 15:00-16:00

01.06.2023 r. – 15:00-16:00

     W ostatnich miesiącach realizacji projektu SCWEW odbywają się różne formy wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Aby zainteresowane osoby mogły z nich łatwiej skorzystać niektóre z konsultacji/superwizji z ekspertami planowanych w SOSW w Świdniku odbędą się w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 53.

1. Superwizja z Panią Anną Prokopiak – SP2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, sala II/11:

25.05.2023 – 14:00-18:00

2. Konsultacje z ekspertem M. Guellard – SP2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, sala II/11:

22.05.2023 – 13:30-18:30

Szkolny koordynator projektu czeka w punkcie konsultacyjnym – SP2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, sala II/11 na rodziców
i nauczycieli, którzy chcą porozmawiać o trudnościach uczniów i wspólnie poszukać rozwiązań.

25.04.2023 r. – 15:00-16:00

16.05.2023 r. – 15:00-16:00

01.06.2023 r. – 15:00-16:00

Skip to content