Prawo szkolne

 1. Statut
 2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny
 3. Roczny Plan Pracy Szkoły 

COVID – 19 – regulaminy

 1. Procedury i wejście do szkoły rodziców i osób z zewnątrz – aktualizacja 30.08.2021
 2. Sposoby i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania zwanego nauką zdalną – aktualizacja 30.08.2021
 3. Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 4. Regulamin boisk szkolnych i obiektów sportowych – od 04.05.2020
 5. Regulamin boisk szkolnych i obiektów sportowych – od 18.05.2020
 6. Procedury bezpieczeństwa na terenie oddziałów przedszkolnych 
 7. Procedury bezpieczeństwa w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej 
 8. Organizacja zajęć rewalidacyjnych
 9. Organizacja konsultacji dla uczniów
 10. Procedura wietrzenia sal lekcyjnych
 11. Harmonogram wejść i wyjść uczniów w trakcie nauki stacjonarnej do budynku przy ulicy Szkolnej 53

Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

 1. Procedury dotyczące spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych.
 3. Procedura rozpoczynania i zakończenia zajęć.
 4. Procedura polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 5. Procedura obiegu informacji.
 6. Procedura przyjmowania oraz rozpatrywania skarg.
 7. Procedury udostępniania dokumentacji szkolnej.
 8. Procedura wyboru programów nauczania i podręczników.
 9. Procedury prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
 10. Procedury uczestniczenia uczniów w zajęciach religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie.
 11. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego oraz drugiego języka nowożytnego.
 12. Procedura postępowania w  sytuacji nieobecności  ucznia  na  zajęciach.
 13. Procedura kontaktów z rodzicami.
 14. Regulamin dyżurów nauczycieli.
 15. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 16. Regulamin świetlicy szkolnej.
 17. Regulamin dowozu i odwozu uczniów.
 18. Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym
 19. Zasady postępowania w zakresie opieki nad uczniami.
 20. Regulamin biblioteki szkolnej.
 21. Regulamin wycieczek szkolnych.
 22. Zasady przebywania w szkole osób niebędących pracownikami szkoły.
 23. Procedury postępowania pedagoga i psychologa szkolnego.
 24. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 25. Regulamin elektronicznego protokołowania zebrań rady pedagogicznej.
 26. Regulamin ewidencjonowania i udostępniania podręczników.
 27. Zasady zachowania uczniów.
 28. Instrukcja na wypadek ataku terrorystycznego
 29. Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Marszałka Piłsudskiego 12.
 30. Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Staszica 17
 31. Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53.

Budynek przy ul. Szkolnej 53:

 1. Regulamin korzystania z kompleksu sportowego
 2. Regulamin sali gimnastycznej szkoły
 3. Regulamin placu zabaw szkoły

Pływalnia przy ul. Szkolnej 53

 1. Regulamin pływalni
 2. Regulamin grup szkolnych – zajęcia w przedziale czasowym godz.7.00 – 15.00
 3. Regulamin grup zewnętrznych – zajęcia w przedziale czasowym godz. 15.00 – 21.00 i w soboty
 4. Regulamin dla osób indywidualnych
 5. Regulamin udostępniania pływalni
 6. Regulamin szatni zewnętrznej
 7. Regulamin szatni wewnętrznej
 8. Instrukcja – wypadek na basenie

Budynek przy ul. Piłsudskiego 12:

 1. Regulamin korzystania z boiska szkolnego
 2. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
 3. Regulamin korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego
 4. Regulamin korzystania z siłowni szkolnej

Wymagania edukacyjne

Klasy 1-3

Wymagania edukacyjne po klasie 1 SP
Wymagania edukacyjne po klasie 2 SP
Wymagania edukacyjne po klasie 3 SP
Wymagania edukacyjne z religii w klasach 1-3 SP

Klasy 4-6

Biologia kl. 5
Biologia kl. 6
Geografia kl. 5
Geografia kl. 6

Historia kl. 4
Historia kl. 5
Historia kl. 6

Informatyka kl. 4
Informatyka kl. 5
Informatyka kl. 6

Język angielski kl. 4
Język angielski kl. 5
Język angielski kl. 6

Język polski kl. 4
Język polski kl. 5
Język polski kl. 6

Matematyka kl. 4
Matematyka kl. 5
Matematyka kl. 6

Muzyka kl. 4-6
Plastyka kl. 4-6

Przyroda kl. 4

Religia kl. 4-6
Technika kl. 4-6
Wychowanie fizyczne kl. 4-6

Klasy 7-8

Biologia kl. 7
Biologia kl. 8

Chemia kl. 7
Chemia kl. 8

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. 8

Fizyka kl. 7
Fizyka kl. 8

Geografia kl. 7
Geografia kl. 8

Historia kl. 7
Historia kl. 8

Informatyka kl. 7
Informatyka kl. 8

Język angielski kl. 7
Język angielski kl. 8

Język niemiecki kl. 7
Język niemiecki kl. 8

Język polski kl. 7
Język polski kl. 8

Matematyka kl. 7
Matematyka kl. 8

Muzyka kl. 7
Plastyka kl. 7
Religia kl. 8
Wiedza o społeczeństwie kl. 8