Informacja o konferencji on-line dla rodziców uczniów.

Informujemy Państwa, że Lubelski Kurator Oświaty organizuje spotkanie dla rodziców uczniów klas 8 na temat wyboru dalszej drogi kształcenia pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się 2 marca 2023r. o godz. 17.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg5NjhiZmItYTM0OS00MjBkLThjOTktOTEzZDI4NmU2OWY0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%226a1b2b3d-b231-4191-be07-b53d2de349cb%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a