Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne 

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Prace Plastyczne.

Organizatorem projektu jest autorka bloga KPP. Autorem projektu jest autorka bloga KPP. Projekt stanowi własność intelektualną autora i podlega ochronie prawnej.

Cele projektu


Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we 

współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.


Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

PATRONI PROJEKTU:

Czasopismo „Świetlica w Szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

PERFECTUS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Agnieszka Grudzień

Plakat Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne