Styczeń ze SCWEWem w „Dwójce”

Zakończył się I etap projektu(wrzesień – grudzień 2021), który zaowocował m.in.: nowymi kompetencjami nauczycieli, wiedzą z zakresu edukacji włączającej, metod i form pracy z dziećmi
o różnych potrzebach rozwojowych, sposobów interpretacji opinii i orzeczeń, organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wsparciem rodziców (również w sytuacjach kryzysowych), bezpłatnymi konsultacjami lekarskimi dla dzieci wymagających specjalistycznej
i pogłębione diagnozy, przeprowadzeniem 15 lekcji otwartych.

W kolejnym etapie projektu (styczeń-marzec 2022) czekają na nas nowe wyzwania, choć nadal praktykowane będą: lekcje otwarte, szkolenia dla rady pedagogicznej, porady w ramach Punktu konsultacyjnego, konsultacje z ekspertami  z zakresu terapii behawioralnej, pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, systemów motywacyjnych oraz dostosowań w pracy
z uczniami o SPE. Zaplanowano także specjalistyczne konsultacje lekarskie dla dzieci  (tym razem: psychiatryczne, neurologiczne, genetyczne) i  tzw. superwizje edukacyjne.

W styczniu zainicjowano także działalność Grupy Wsparcia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie, która zrzesza 34 nauczycieli z 8 placówek partnerskich.

Wsparciem zostaną objęci wszyscy zainteresowani doskonaleniem nauczyciele, chętni do współpracy i szukający pomocy rodzice oraz kadra kierownicza szkoły.