Szkolny konkurs literacki

REGULAMIN SZKOLNEGO  KONKURSU LITERACKIEGO

Niesamowita historia mojej rodziny”

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 IM. TADEUSZ KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ 

Nauczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej w Łęcznej zapraszają wszystkich uczniów do udziału w Konkursie Literackim pod hasłem „Niesamowita historia mojej rodziny”

1. Cele konkursu:

 • popularyzowanie twórczości literackiej,
 • rozwijanie sprawności językowej,
 • kształtowanie wśród młodzieży twórczych postaw,
 • odkrywanie młodych talentów,
 • zainteresowanie uczniów historią własnej rodziny, 

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – klasy I – III ,
 • II kategoria – klasy IV – V,
 • III kategoria – klasy VI- VIII.

3. Forma:

 • opowiadanie, do dwóch stron maszynopisu,
 • treść – zgodna z tematem konkursu,
 • prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego,
 • utwory winny być podpisane własnoręcznie przez autora oraz jego opiekuna prawnego.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy złożyć do dnia 11 lutego 2022 roku.

 • Dla kategorii I i II do pani Ewy Radomskiej – biblioteka w budynku przy ul. Szkolnej 53,
 • Dla kategorii III do pani Marii Perzyńskiej-Kusiak- biblioteka w budynku przy
  ul. Marszałka Piłsudskiego 12

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 2 marca 2022 r. Laureaci  otrzymają nagrody
i dyplomy.

6. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Autorzy przenoszą na organizatorów: prawa do publikacji drukiem, prawa
  do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i prezentacji
  na wystawach.
 3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 5. Regulamin konkursu jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciele bibliotekarze