Podróż przez Archipelag Skarbów klas 8a i 8c

W dniach 7 i 8 grudnia w naszej szkole realizowany byłprogram profilaktyczny „Archipelag Skarbów” dofinansowany ze środków w ramach projektu: „Popularyzacja wyników innowacyjnych badań naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań praktycznych wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-19”.

W ramach programu odbyły się dwa spotkania z uczniami klas 8a i 8c, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz spotkanie z Rodzicami uczniów objętych Programem.

Archipelag Skarbówopiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, łączącej różne dziedziny profilaktyki, odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanychze szczęściem w życiu osobistym oraz realizacją ich życiowych pasji. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi są szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja własnych pasji i marzeń.Pierwszy dzień spotkań poświęcony był zagadnieniom dotyczącym  rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami a także tematyce zagrożeń wieku dorastania. Poruszane były tematy związane z agresją, wywieraniem presji rówieśniczej i sposobami radzenia sobie z nią. Cele programu dotyczyły także rozwijania asertywności i wzmacnienia czynników chroniących takich jak: pozytywna więź z rodzicami, nauczycielami, a także zwwiększaniuidentyfikacjiz własnym systemem wartości.

Trenerzy realizujący Program w naszej szkoledzięki swojemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu pomogli młodym ludziom w dostrzeżeniu znaczenia szacunku w relacjach międzyludzkich, ukazali pozytywne aspekty otwartości na dorosłych przewodników życiowych (rodziców, nauczycieli). Zachęcili młodzież do krytycznego spojrzenia na przekaz kultury masowej i reklamy. Stali się wiarygodni dla uczniów, również dzięki temu, że sami żyją
w zgodzie z tym, co przekazują młodzieży. Ważnym aspektem pracy z naszymi ósmoklasistami były opowieści trenerów związane z ich własnymi przeżyciami i trudnymi doświadczeniami, co wzmocniło poczucie wspólnoty i zrozumienia. Pomogło to w zrozumieniu, że szukanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych jest przejawem umiejętności radzenia sobie, a nie powodem do wstydu.

Liczne ćwiczenia aktywizujące, scenki odgrywane na forumi zabawy interaktywneoraz nagrane świadectwa znanych ludzispowodowały pozytywne zaangażowanie młodzieży i otwartość na współpracę). Uczestnicy ćwiczeń i scenek byli chwaleni przez realizatorów,  nagradzani brawami i otrzymywalidrobne upominki.

Kolejnym elementem było szkolenie dla rady pedagogicznej, w trakcie którego nauczyciele byli zapoznawani z celamii treściami Archipelagu. Przeprowadzonespotkanie z rodzicami miało na celu przybliżenie założeń i przebiegu Programu, a także wybranymi wynikami badań, które pokazują chroniącą rolę rodziców i innych pozytywnych dorosłych w życiu ich dzieci. 

Program jest wpisany do systemu rekomendacji programów profilaktycznychi promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii a jego skuteczność jest dobrze udokumentowana i opiera się między innymi na czynnikach takich jak:ograniczenie korzystania z narkotyków i  picia alkoholu przez młodzież, wzrost asertywności w odmawianiu alkoholu i narkotyków czy też lepszy klimat klasy.

W imieniu Realizatorów zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Programu: www.program.archipelagskarbow.eu oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Program.Archipelag.Skarbow

Tekst: Agnieszka Pieczyńska