Październik i listopad ze SCWEW-em w Łęcznej

Innowacyjnym założeniem nowego modelu edukacji, zwanej edukacją włączającą, jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami nauczycieli i specjalistów placówek specjalnych z nauczycielami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Wspólna wymiana doświadczeń służy poszukiwaniu i przyjmowaniu jak najlepszych rozwiązań, które mają zapewnić każdemu dziecku sukcesy rozwojowe i edukacyjne na miarę jego możliwości. Dlatego też działania podjęte w ramach SCWEW-u w łęczyńskiej „Dwójce” wzmacniały kompetencje nauczycieli oraz rodziców. Koncentrowały się także na diagnozach uczniów z problemami rozwojowymi oraz edukacyjnymi przeprowadzonymi przez lekarzy specjalistów cieszących się niekwestionowaną renomą w środowisku medycznym, akademickim i nauczycielskim.

1. Wsparcie nauczycieli:

 • 3 godziny szkolenia z zakresu nowego narzędzia diagnostycznego zw. ABAS z prof. Wojciechem Otrębskim dla chętnych nauczycieli
 • 3 godziny konsultacji grupowych z dr Katarzyną Patyk-Wieczorek dla zespołów nauczycieli uczących w kl. Ic, IIId i VIId
 • 3 godziny indywidualnych konsultacji dla wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z dyrektor SP Specjalnej nr 26 w Lublinie Bożenną Kowalik z zakresu „Metod i form pracy z uczniem w klasie zróżnicowanej”
 • 2 godziny zbiorowej konsultacji z Agnieszką Pilch z zakresu „Komunikacji alternatywnej”

2. Bezpłatne, grupowe i indywidualne konsultacje z ekspertami i specjalistami SCWEW dla rodziców i uczniów:

 • 3-godzinna konsultacja grupowa dla 15 rodziców uczniów o SPE z dyrektor Bożenną Kowalik
 • konsultacja logopedyczna dla 5 uczniów z prof. Kazimierą Krakowiak
 • konsultacja dla 2 uczniów u prof. dr Janusza Kockiego, genetyka, pediatrę
 • wsparcie rodziców 3 uczniów przez prof. dr Wiolettę Tuszyńską-Bogucką, psychologa
 • konsultacja psychiatryczna dla 3 uczniów u dr Bożeny Śpili

3. Złożenie zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny w zakresie mającej powstać wypożyczalni SCWEW:

 • rozpoznanie potrzeb nauczycieli szkoły,
 • przekazanie do SCWEW-u listy 37 wskazanych przez nauczycieli pomocy, głównie specjalistycznego oprogramowania do zajęć.

4. Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli w ramach Punktu Konsultacyjnego

5. Organizacja 10 lekcji otwartych:

 • wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną

Specjaliści i eksperci udzielający szkole wsparcia:

Prof. Janusz Kocki (Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) – genetyk kliniczny, pediatra, zajmujący się m.in.: chorobami wieku rozwojowego dzieci i młodzieży, dziecięcym autyzmem, zaburzeniami wzrastania i rozwoju, profilaktyką chorób genetycznych, nowotworami uwarunkowanymi dziedziczne, wrodzonymi wadami rozwojowymi

Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka (Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor i pracownik WSEI) – psycholog o szerokiej specjalizacji, niegdyś kierownik Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie

Prof. Kazimiera Krakowiak – profesor nauk społecznych, dr hab. nauk humanistycznych, językoznawca, specjalistka w dziedzinie logopedii, audiofonologii, surdopedagogiki i językoznawstwa stosowanego

Dr Katarzyna Patyk-Wieczorek –  adiunkt na Wydziale Nauk o Człowieku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, fundatorka i założycielka Fundacji „ASDreamer”, diagnosta, terapeutka i oligofrenopedagog, specjalistka od usprawniania osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

Dr Anna Prokopiak – adiunkt Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie, prezes Fundacji „Alpha”, specjalistka zajmująca się potencjałem rozwojowy osób ze spektrum autyzmu, wspieraniem środowiska wychowawczego osób ze spektrum autyzmu i autonomia osób z niepełnosprawnością 

Bożenna Kowalik – dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, w której uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz autyzmem, pedagog z ponad 40-letnim stażem pracy zawodowej

Agnieszka Pilch – wicedyrektorka Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, oligofrenopedagog, specjalista AAC z 26-letnim stażem pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, zwłaszcza z dziećmi mającymi trudności w porozumiewaniu się, były prezes Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”. Wykładowca i organizator konferencji, warsztatów i szkoleń o tematyce związanej z AAC