Konkurs Poetycki „Zimowa fantazja”

Regulamin konkursu.
Nauczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej w Łęcznej zapraszają wszystkich uczniów do udziału w Konkursie Poetyckim pod hasłem „Zimowa Fantazja”

1. Cele konkursu:

 • popularyzowanie twórczości poetyckiej,
 • rozwijanie sprawności językowej,
 • kształtowanie wśród młodzieży twórczych postaw,
 • odkrywanie młodych talentów,
 • zainteresowanie uczniów poezją, 

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – klasy I – III ,
 • II kategoria – klasy IV – V,
 • III kategoria – klasy VI- VIII.

3. Forma wiersza:

 • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
 • treść – zgodna z tematem konkursu,
 • prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego,
 • utwory winny być podpisane własnoręcznie przez autora oraz jego opiekuna prawnego.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy złożyć do dnia 15 grudnia 2020 roku.

 • Dla kategorii I i II do pani Ewy Radomskiej – biblioteka w budynku przy ul. Szkolnej 53,
 • Dla kategorii III do pani Marii Perzyńskiej-Kusiak- biblioteka w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 21 grudnia 2020 r. Laureaci  otrzymają nagrody i dyplomy.

6. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Autorzy przenoszą na organizatorów: prawa do publikacji drukiem, prawa
  do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i prezentacji
  na wystawach.
 3.  Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

Karta zgłoszenia – pobierz