Konkurs plastyczno – fotograficzny i literacki „W ciszy więcej usłyszysz”

W ramach innowacji pedagogicznej ” W ciszy więcej usłyszysz” organizowany jest konkurs plastyczno- fotograficzny i literacki adresowany do uczniów korzystających z zajęć świetlicy. Regulamin jest zamieszczony również na platformie classroom w grupach świetlicowych. Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO I LITERACKIEGO
W CISZY WIĘCEJ USŁYSZYSZ”
Konkurs adresowany do wychowanków świetlicy klas 1-8
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Cele konkursu:
Cel ogólny:
– Uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka;
– Upowszechnianie ciszy jako zasady kształtowania kultury zachowań i potrzeby człowieka.
-Ożywienie aktywności twórczej oraz zachęta do plastycznej i literackiej wypowiedzi przy zastosowaniu wszystkich możliwych środków wyrazu

Cele szczegółowe:
– Uświadomienie uczniom poprzez działanie plastyczne, czym jest hałas i cisza;
– Zapoznanie uczniów ze szkodliwym wpływem hałasu na nasze zdrowie;
– Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie.

Zasady uczestnictwa:
– hasło konkursu: „W ciszy więcej usłyszysz”
– temat konkursu: „Mój pomysł na ciszę w szkole”
– wychowawca świetlicy umieszcza regulamin konkursu w strumieniu classroom
– liczba prac: dowolna ilość prac jednego autora w każdej kategorii
– opis prac: imię, nazwisko, wiek, adres autora, numer telefonu autora , nazwisko wychowawcy świetlicy, klasa. Informacje należy umieścić w komentarzu lub przesłać w formie zdjęcia w pliku przesyłanym na classroom.
– miejsce składania prac: prace należy przesłać przez platformę classroom do wychowawcy świetlicy
– wymogi techniczne: praca powinna być wysłana w formie pliku JPG. W przypadku zdjęć robionych telefonem komórkowym minimalna rozdzielczość zdjęcia to 5 megapikseli. Podczas wykonania dokumentacji fotograficznej należy zwrócić uwagę aby praca była dobrze oświetlona a zdjęcie wyraźne, ostre.
– Komisja konkursowa powołana przez organizatora zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac do prezentacji na stronie szkoły (blogu pracowni plastycznej) i przyznaniu nagród,

– Komisja dokona oceny prac w trzech grupach wiekowych:
1) klasy 1-3
2) klasy 4-5
3) klasy 6-8

– Kategorie konkursu:
1) konkurs plastyczno – fotograficzny
Plakat, ilustracja, znak plastyczny;
– technika prac: rysunek, kolaż z fotografii, fotografia, kolaż z papieru kolorowego, malarstwo, grafika komputerowa, prace wykonane w jamboard. Praca plastyczna może zawierać hasło.

2) konkurs literacki
Hasło, rymowanka, wierszyk;
– praca literacka może posiadać oprawę plastyczną.

– Zasady przyznawania nagród w konkursie:
Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję w oparciu o kryteria: zgodność pracy z tematyką, pomysłowość, samodzielność, kreatywność i humor.

– Komisja:
-decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

– Terminarz:
– nadsyłanie prac : 19 czerwca 2020 r.,
– imienna lista laureatów konkursu będzie dostępna na stronie internetowej szkoły
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 czerwca 2020 r.

Postanowieni końcowe
1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu konkursu w mediach
oraz w publikacjach i w wydawnictwach powiatu łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
5. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu.
6. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
7. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. Informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.sp2leczna.pl

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ UDANYCH PRAC