Konkurs znajomości angielskich słówek WORD MASTER – MISTRZ SŁÓWEK

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie znajomości angielskich słówek WORD MASTER – MISTRZ SŁÓWEK. Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

Zgłoszenia przyjmują nauczycielki języka angielskiego do 29.04, po tym dniu lista uczestników zostanie zamknięta.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ MIĘDZY 6 a 10 MAJA 2019, dla uczniów klas IV-VI w budynku przy ulicy Szkolnej 53, a dla uczniów klas VII-VIII i III Gimnazjum w budynku przy ulicy Piłsudskiego 12.

Regulamin konkursu Word Master (wypis)

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy IV – VIII i III Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 2, w Łęcznej, pod warunkiem, że zgłosił swój udział w wyznaczonym terminie.

2. Zakres wiadomości na konkurs: słownictwo zawarte w podręczniku lub repetytorium realizowanym w roku szkolnym 2018/2019 w danym pionie klasowym.

3. Uczniowie, którzy zgłoszą się w dniu konkursu nie otrzymają testu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Konkurs odbywa się w kategoriach z podziałem na poszczególne piony klasowe.  

6. Nagroda przysługuje uczniowi, który najlepiej rozwiąże test w swojej kategorii, czyli otrzyma najwyższą liczbę punktów w danym pionie klasowym.

7. Wyróżnienia przysługują uczniom, którzy zdobędą odpowiednio drugi najwyższy wynik zdobytych punktów w swojej kategorii.

8. Dyplomy otrzymują uczniowie, którzy zdobyli odpowiednio pierwszy, drugi i trzeci najwyższy wynik w swojej kategorii.

9. Nagrody w konkursie funduje Rada Rodziców oraz Dyrekcja szkoły.

10. Za każde poprawne rozwiązanie przysługuje 1 punkt.

11. Oceniana jest PEŁNA ZGODNOŚĆ odpowiedzi z kluczem. Za brak pełnej zgodności nie przyznaje się punktu (każda literka musi być poprawna).

12. Za rozwiązania częściowo niezgodne z kluczem nie przyznaje się ułamków punktu.

13. W przypadkach spornych decyzję o przyznaniu punktu, wyłonieniu zwycięzcy lub wyróżnionej osoby podejmuje komisja, w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego SP nr 2 w Łęcznej.

14. Dyskwalifikacji podlegają uczniowie, którzy będą rozwiązywali test niesamodzielnie.

15. Po konkursie prace są udostępnianie uczniom do wglądu, ale podlegają archiwizacji u organizatora konkursu.

16. Reklamacje przyjmowane są do dwóch dni od ogłoszenia wyników konkursu.

17.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia konkursu.

Zapraszamy!