5 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabawa ze sztuką”- „Motyle”

Regulamin konkursu:

1. ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki. Łęczna 21-010 , ul. Szkolna 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12

2. CELE KONKURSU:

  • propagowanie wśród uczniów różnorodnych technik plastycznych  na zajęciach,
  • rozwijanie aktywności twórczej uczniów pod kierunkiem nauczycieli,
  • promowanie metod pracy z uczniami uzdolnionymi plastycznie.

3. UCZESTNICY:
W konkursie „Motyle” mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas 0-VIII Szkół Podstawowych oraz dzieci z Przedszkoli, uczniowie  III klas Gimnazjum.

4. WARUNKI KONKURSU:
Prace muszą dotyczyć tematyki konkursu,  przygotowane  w formacie A-4 lub A-3 oraz wielkoformatowe :

  • techniką dowolną
    Praca powinna być wykonana przez 1 osobę pod kierunkiem opiekuna bądź nauczyciela – prace zbiorowe nie będą oceniane. Każdy uczestnik może przedłożyć tylko 1 swoją pracę.
  • Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia na odwrocie pracy, zawierającą:

– adres szkoły,
– imię i nazwisko dziecka,
– klasa i wiek dziecka,
– imię i nazwisko nauczyciela
– telefon kontaktowy i adres e-mail do nauczyciela.

Jeśli praca jest przestrzenna – kartę zgłoszenia należy dopiąć tak, by nie było problemu z jej identyfikacją.
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami.( W razie większej ilości prac prosimy o tabelę zbiorczą)

Uwaga: Rodzic /opiekun wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w konkursie i zgodę na przetwarzanie danych; jednocześnie do pracy należy dołączyć wypełnione zgody rodziców/prawnych opiekunów .

PRACE NIE SPEŁNIAJĄCE TYCH WARUNKÓW NIE BĘDĄ OCENIANE !
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

5. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać do dnia 29.03.2019R.  na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
21-010 ŁĘCZNA
UL.SZKOLNA 53
KONKURS „ZABAWA ZE SZTUKĄ- Motyle”

6. OCENA PRAC:
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu 26 kwietnia  2019 r. zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora: http://www.sp2leczna.pl/

7. NAGRODY:

       Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Wszyscy Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, które odbędzie się 13 MAJA 2019 R. o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej nr 2 , ul. Szkolna 53 w Łęcznej. Nagrody należy odebrać osobiście .

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Ewa Czechowska
Beata Kowalska

Pobierz: Zgoda na przetwarzanie danych, Zgoda rodziców i Zgłoszenie