Powiatowy Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę!”

Zapraszamy młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum z terenu powiatu łęczyńskiego do udziału w X Edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę!”.

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu:

 • kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia,
 • pogłębienie wiedzy w zakresie zależności pomiędzy zbilansowaną dietą, poziomem aktywności fizycznej a stanem zdrowia,
 • kształtowanie zachowań wobec zagrożeń płynących z zaburzenia stanu zdrowia: otyłości, nadwagi, bulimii, anoreksji, uzależnień,
 • kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu oraz dokonywanie świadomych, korzystnych dla zdrowia wyborów,
 • wskazywanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego,
 • zintegrowanie gimnazjalistów we wspólnych działaniach na rzecz promocji zdrowia,
 • sprawdzenie umiejętności zastosowania posiadanych wiadomości w rozwiązywaniu zadań podczas konkursu, przygotowaniu prac konkursowych.

II. Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łęcznej
 • Starostwo Powiatowe.

III. Uczestnicy:

 • młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjów z terenu powiatu łęczyńskiego.

IV. Warunki konkursu:

 • Do konkursu przystąpić mogą uczniowie klas VII i VII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum z powiatu łęczyńskiego,
 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie fax /na druku organizatora/ do dnia 11.2018r. uczniów i ich opiekuna na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
Marszałka Piłsudskiego 12
21 – 010 Łęczna
tel. / fax  81-752 00 31
(osoba udzielająca informacji nt. konkursu:
pedagog szkolny Joanna Kłodzińska tel. 607407737)

 • Przedmiotem konkursu jest sprawdzenie wiadomości uczniów z zakresu wiedzy dotyczącej problematyki zdrowia (test), przeprowadzenie konkursu sprawnościowego oraz pokaz nagrodzonych prac konkursowych nawiązujących w treści do problematyki konkursu.
 • Prace konkursowe (plakat) należy złożyć do dnia 12.2018r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 na ul. Marszałka Piłsudskiego 12.
 • Zgłoszone do konkursu prace stają się własnością organizatorów i mogą być wykorzystywane przez nich w dalszej pracy na rzecz promocji zdrowia.

V. Eliminacje:

Pierwszy etap

 • Eliminacje szkolne – wybór drużyny składającej się z trzech uczniów klas do konkursu powiatowego – udział uczniów w kategorii wiedza i w konkurencjach sportowych,
 • Przygotowanie pracy plastycznej – plakatu dowolną techniką na kartonie formatu
  70 cm x 100 cm na jeden z poniższych tematów:
 • Moja rodzina dba o zdrowie
 • Recepta na zdrowe życie
 • Używkom mówimy NIE!

oraz przesłanie na adres organizatora prac z wybranych  tematów.

Każda praca konkursowa powinna zawierać następujące dane, uwzględnione również w karcie zgłoszenia:

– imię i nazwisko,

– nazwa i adres szkoły.

Drugi etap

 • Uczniowie – laureaci eliminacji szklonych wezmą udział w konkursie powiatowym w dniu 12 grudnia 2018r. o godz. 10:00.
 • Etap finałowy rozegrany zostanie w dwóch kategoriach: konkurs wiedzy i konkurencje sportowe.
 • Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęcznej oraz nauczyciele-opiekunowie uczniów ze szkół biorących udział w konkursie wyłoni laureatów konkursu.
 • Laureatem konkursu zostanie drużyna, która uzyska największą liczbę punktów z rozwiązania zadań etapu finałowego (wiedza i sport liczone łącznie). W przypadku remisu przewiduje się dogrywkę.
 • Laureatem konkursu na plakat zostanie uczeń, którego praca uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez jury konkursu. Skład jury konkursu na plakat stanowić będą przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

VI. Ocena:

Punkty uzyskane w kategorii wiedza i kategorii sport liczone będą łącznie.

 • Ocena prezentowanych prac oparta będzie o następujące kryteria:
 • tematyka zgodna z założeniami konkursu, wykonanie i interpretacja, walory edukacyjne, ogólne wrażenie artystyczne.
 • Dla laureatów konkursu za I, II i III miejsce organizatorzy zapewniają nagrody.
 • Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej (http://www.sp2leczna.pl) w terminie do 31.12.2018r.

VII. Ustalenia końcowe:

 1. Prace nie spełniające wymogów formalnych (brak załącznika nr 1 oraz 2 ) nie wezmą udziału w konkursie.
 2. Dane uczestników Konkursu będą chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. Unii Europejskiej Nr L119/1)
 3. Autorzy nadesłanych prac zgadzają się na bezpłatne wykorzystywanie fotografii przez Szkołę Podstawową nr 2 w Łęcznej do działań niekomercyjnych.
 4. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 5. Wszystkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator

Liczymy na inwencję i pomysłowość uczestników.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

 Organizator konkursu

Pobierz: Kartę zgłoszenia i zgodę na udział w konkursie.