Konkurs „Cuda Świąt Bożego Narodzenia”

Nauczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej zapraszają wszystkich uczniów do udziału w Konkursie Literackim pod hasłem „Cuda Świąt Bożego Narodzenia”.

 1. Cele konkursu:
 • popularyzowanie twórczości literackiej,
 • rozwijanie sprawności językowej,
 • kształtowanie wśród młodzieży twórczych postaw,
 • odkrywanie młodych talentów,
 • zainteresowanie uczniów literaturą,
 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.
 1. Uczestnicy konkursu:
  Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – klasy 0 – III ,
 • II kategoria – klasy IV – VI,
 • III kategoria – klasy VII- VIII oraz III gimnazjum.
 1. Forma pracy konkursowej:
  Opowiadanie twórcze do dwóch stron maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, 1,5 interlinii),
 • treść – zgodna z tematem konkursu,
 • utwory winny być podpisane własnoręcznie przez autora.
 1. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
  Prace wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do dnia 7 grudnia 2018 roku.
 • Dla kategorii I i II do pani Ewy Radomskiej – biblioteka w budynku przy ul. Szkolnej 53,
 • Dla kategorii III do pani Marii Perzyńskiej-Kusiak- biblioteka w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz w gazecie szkolnej.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

 1. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 21 grudnia 2018 r. Laureaci  otrzymają nagrody i dyplomy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Autorzy przenoszą na organizatorów: prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

Pobierz: Karta zgłoszenia.zgloszenie-konkurs