Kampania społeczna „PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy”

W imieniu organizatorów KAMPANII „PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy” zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na PLAKAT promujący tegoroczną powiatową Kampanię „PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy” !

Patronat Kampanii: Burmistrz Łęcznej, Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, Starosta Łęczyński

Organizatorzy Kampanii: Powiatowe centrum Pomocy w Rodzinie w Łęcznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej.

Regulamin konkursu

(całość na stronie www.pcprleczna.pl i www.mops.leczna.pl):

 1. ORGANIZATOR:

Powiatowe centrum Pomocy w Rodzinie w Łęcznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej

 1. KOORDYNATOR KONKURSU NA TERENIE SP 2:

Pedagog szkolny – p. Renata Budzyńska

 1. CELE KONKURSU:
 • Zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie,
 • Zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku występowania problemu przemocy w rodzinie
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 1. UCZESTNICY:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej oraz III klasy  Gimnazjum

 1. WARUNKI KONKURSU:
 • Prace muszą dotyczyć tematyki konkursu,  muszą być wykonane samodzielnie, inspirowane własnymi obserwacjami i poglądami na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Każdy uczestnik konkursu przygotowuje 1 pracę plastyczną formatu A3 w dowolnej technice
 • Każda praca powinna być opatrzona metryką zawierającą:

– imię i nazwisko dziecka,

– klasa i wiek dziecka,

– nazwa i adres szkoły,

– telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna

Druk metryki do pobrania u koordynatora szkolnego konkursu lub na stronach www.pcprleczna.pl i www.mops.leczna.pl

 • Pracę konkursową należy przekazać do pedagoga szkolnego najpóźniej do dnia 13.11.2017r. bądź przesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, z dopiskiem „Konkurs na plakat kampanii „PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy – dla Powiatu Łęczyńskiego”.
 • Uczestnicy konkursu, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są dołączyć do pracy konkursowej podpisanego przez rodzica (przedstawiciela ustawowego) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. (druk oświadczenia do pobrania u koordynatora szkolnego konkursu lub na stronach pcprleczna.pl i www.mops.leczna.pl )
 1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 • Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.
 • W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jasny przekaz, estetyka, jakość wykonania.
 • Nagrody przyznawane będą wtrzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna,w każdej kategorii: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 • Spośród laureatów I miejsc zostanie wyłoniony zwycięzca , którego praca będzie plakatem promującym kampanię „PO-MOC! Razem przeciwko przemocy”.
 • Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Przekazane lub nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

 • Pedagog szkolny – p. Renata Budzyńska – ul. Szkolna 53, tel. 81 531 5591
 • Pracownicy PCPR w Łęcznej – p. Barbara Tryk, p. Ewa Góra – Haraszczuk tel. 81 5315 384