„Ekoprzewodnik dla każdego” – wyniki konkursu

Wśród laureatów znaleźli się:
1 miejsce – Gracjan Goś
1 miejsce – Zofia Trybulska
2 miejsce – Agata Ciesielska
2 miejsce – Mikołaj Kolba
3 miejsce – Maja Malinowska
3 miejsce – Daniel Szostakiewicz

Wyróżnienia:
Kacper Zakrzewski
Igor Porębski
Malwina Kulczycka
Martyna Jastrzębska
Weronika Rogalska
Sebastian Tryk
Bartłomiej Chołast
Jarosław Stasikowski


9.04.2018r.
Nauczyciele przyrody Szkoły Podstawowej nr 2 serdecznie zapraszają do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym dla klas IV – VI pt. „Eko przewodnik dla każdego”. Konkurs jest działaniem projektu edukacji ekologicznej współfinansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie. W ramach tego konkursu należy wykonać pracę w formacie A4, dowolną techniką do dnia 15 maja2018r. Praca powinna być zgodna z tematem konkursu. Szczegóły w regulaminie poniżej.

NA LAUREATÓW CZEKAJĄ NAGRODY I DYPLOMY. ZACHĘCAMY!!!

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej – „Eko przewodnik dla każdego”.

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkół Podstawowych klas 4 – 6.

Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o otaczającej przyrodzie, ciekawostkach przyrodniczych regionu.
 2. Uwrażliwianie dzieci na zmiany zachodzące w ich najbliższym środowisku przyrodniczym

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę związaną z tematyką ekologiczną, z ochroną przyrody
 3. Każda szkoła zgłasza i przekazuje 5 najlepszych prac uczniów do organizatora w terminie do 15 maja 2018 roku
 4. Prace powinny być podpisane na ostatniej stronie– IMIĘ, NAZWISKO, KLASA, SZKOŁA, ADRES SZKOŁY, NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY
 5. Praca powinna mieć format A4 i być wykonana techniką dowolną. Maksymalna liczba stron – 8, w tym pierwsza strona, jest stroną tytułową, a ostatnia powinna zawierać bibliografię. Minimalna liczba stron – 6.Praca oprócz opisów powinna być udokumentowana zdjęciami. Teksty lub zdjęcia wykorzystane z internetu powinny mieć podane źródło – autora zdjęć, adres strony internetowej – skąd je pobrano.
 6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji wyników oraz wizerunku uczestników.

Warunki Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następującej kategorii wiekowej: – klasy IV-VI
 2. Termin i miejsce konkursu – od 15 kwietnia do 15 maja 2018r, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej. Prace można przekazać bezpośrednio do sekretariatu szkoły lub wysłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 53, 21 – 010 Łęczna. Z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Eko – przewodnik dla każdego
 1. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 2. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: przyroda654@interia.pl

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa która sprawdzi prace konkursowe.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna .
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 maja 2018r. – na stronie internetowej szkoły z jednoczesnym powiadomieniem o odbiorze nagród
 4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

 

Organizatorzy

Nauczyciele przyrody