Prawo szkolne

 1. Statut
 2. Aneks do Statutu
 3. Program Wychowawczo – Profilaktyczny
 4. Roczny Plan Pracy Szkoły

Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

 1. Procedury dotyczące spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych.
 3. Procedura rozpoczynania i zakończenia zajęć.
 4. Procedura polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 5. Procedura obiegu informacji.
 6. Procedura przyjmowania oraz rozpatrywania skarg.
 7. Procedury udostępniania dokumentacji szkolnej.
 8. Procedura wyboru programów nauczania i podręczników.
 9. Procedury prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
 10. Procedury uczestniczenia uczniów w zajęciach religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie.
 11. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego oraz drugiego języka nowożytnego.
 12. Procedura postępowania w  sytuacji nieobecności  ucznia  na  zajęciach.
 13. Procedura kontaktów z rodzicami.
 14. Wewnątrzszkolne procedury dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
 15. Regulamin oceny pracy nauczyciela.
 16. Regulamin dyżurów nauczycieli.
 17. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 18. Regulamin świetlicy szkolnej.
 19. Regulamin dowozu i odwozu uczniów.
 20. Regulamin stołówki szkolnej.
 21. Zasady postępowania w zakresie opieki nad uczniami.
 22. Regulamin biblioteki szkolnej.
 23. Regulamin wycieczek szkolnych.
 24. Zasady przebywania w szkole osób niebędących pracownikami szkoły.
 25. Procedury postępowania pedagoga i psychologa szkolnego.
 26. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 27. Instrukcja elektronicznego protokołowania zebrań rady pedagogicznej.
 28. Regulamin ewidencjonowania i udostępniania podręczników.
 29. Zasady zachowania uczniów.
 30. Regulamin przeprowadzania eliminacji I oraz II etapu konkursów przedmiotowych.
 31. Instrukcja na wypadek ataku terrorystycznego

Regulaminy użytkowania obiektów sportowych

Budynek przy ul. Szkolnej 53:

 1. Regulamin boisk szkolnych i obiektów sportowych
 2. Regulamin korzystania z kompleksu sportowego
 3. Regulamin sali gimnastycznej szkoły
 4. Regulamin placu zabaw szkoły
 5. Regulamin pływalni ulica
 6. Regulamin udostępniania pływalni
 7. Regulamin dla grup szkolnych/zajęcia w przedziale czasowym godz. 7.00 – 15. 00/szkoły
 8. Regulamin dla osób indywidualnie korzystających z krytej pływalni

Budynek przy ul. Piłsudskiego 12:

 1. Regulamin korzystania z boiska szkolnego
 2. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
 3. Regulamin korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego
 4. Regulamin korzystania z siłowni szkolnej

Wymagania edukacyjne

Klasy 1-3 SP

Wymagania edukacyjne po klasie 1 SP
Wymagania edukacyjne po klasie 2 SP
Wymagania edukacyjne po klasie 3 SP
Wymagania edukacyjne z religii w klasach 1-3 SP

Klasy 4-6 SP

Biologia kl. 5
Geografia kl. 5

Historia kl. 4
Historia kl. 5
Historia kl. 6

Informatyka kl. 4
Informatyka kl. 5
Informatyka kl. 6

Język angielski kl. 4
Język angielski kl. 5
Język angielski kl. 6

Język polski kl. 4
Język polski kl. 5
Język polski kl. 6

Matematyka kl. 4
Matematyka kl. 5
Matematyka kl. 6

Muzyka kl. 4-6
Plastyka kl. 4-6

Przyroda kl. 4
Przyroda kl. 6

Religia kl. 4-6
Technika kl. 4-6
Wychowanie fizyczne kl. 4-6

Klasy 7-8 SP

Biologia kl. 7
Biologia kl. 8

Chemia kl. 7
Chemia kl. 8

Edukacja dla bezpieczeństwa kl.8

Fizyka kl. 7
Fizyka kl.8

Geografia kl. 7
Geografia kl. 8

Historia kl. 7
Historia kl. 8

Informatyka kl. 7
Informatyka kl. 8

Język angielski kl. 7
Język angielski kl. 8

Język niemiecki kl. 7
Język niemiecki kl. 8

Język polski kl. 7
Język polski kl. 8

Matematyka kl. 7
Matematyka kl. 8

Muzyka kl. 7
Plastyka kl. 7
Religia kl. 8
Wiedza o społeczeństwie kl. 8

Klasa 3 gimnazjum

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Fizyka
Geografia
Historia
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie